นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”หรือ”เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ท่าน”) บนเว็บไซต์ www.lhosting.com รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือช่องทางโชเซียลมีเดียต่างๆ
 • การสมัครใช้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือช่องทางโชเซียลมีเดียต่างๆ
 • การทำแบบสอบถามความสนใจ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • การติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล Facebook Line หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของบริษัท
 • เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

ทั้งนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดให้เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะและบริการบางอย่างอาจต้องมีการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน (“สมัครใช้งาน”) ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเพิ่มสิทธิการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ได้โดยการทำตามกระบวนการที่เหมาะสม เช่น การชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการใช้งาน
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียด เลขที่บัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รายการของตัวระบุทรัพยากรสากล ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหา เวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ และข้อมูลในการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน
เราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบ

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมายของท่านให้ความยินยอมแก่เราก่อน หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ชักช้า

การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา
 2. เพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร
 3. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราให้ท่าน
 4. ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการละเมิดความปลอดภัยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจผิดกฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของของเรา
 5. เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการ และการโฆษณาของเรา
 6. เพื่อให้บริการด้านการจัดหาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแก่ท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
 7. เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
 8. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย แจ้งการอัพเดทสื่อการสอน กิจกรรม ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของท่าน
 9. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะใช้ในการ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ ฟีเจอร์ และเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่นการทดสอบ วิจัย จัดทำสถิติ
 10. เพื่อให้ผู้ให้บริการติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 11. เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 12. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 13. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเรายังคงมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการฉ้อโกงและการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นการฟอกเงิน) การฟ้องร้องและความรับผิดอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล/องค์กรดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในระหว่างบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น และผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินของท่านกับผู้ให้บริการของเราได้ และข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่ผู้ให้บริการของเรารวบรวมและวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวผู้ให้บริการผู้นั้น

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือบนระบบคลาวด์ของ Digital Ocean ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบคลาวด์ของ Digital Ocean

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy
 2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ Digital Ocean
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภาย หลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็น และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ 

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น 

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ แบบฟอร์มออนไลน์ในการใช้สิทธิของท่านสามารถทำการกรอกได้ที่ https://bangkoksolutions.com/pdpa-form

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเรา ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ ไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่าน หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านเทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ง่าย และรวดเร็ว ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงโฆษณาที่เหมาะสม เราจะใช้ Cookies ติดตาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานของท่านให้ได้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ และการเข้าถึง เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังเป็นตัวช่วยในการจัดการเนื้อหาตามสิทธิที่ได้รับอย่างถูกต้อง
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและจัดเก็บ Error log ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการปรับแต่งภาษาของการใช้งานในระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่มีการถูกตัดขาด หรือเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน และมีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อการจดจำจำนวนการปรับเปลี่ยน (Interactive Function) ที่เกิดขึ้นมาในระบบ
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies): คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเราหรือแบ่งปันเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยเครือข่ายโซเชียลเหล่านั้น นอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของการติดตามกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแต่ยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางหน้าเว็บไซต์โดยเร็วที่สุด

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: เอกรินทร์ กูลมนุญ (Eakarin Goonmanoon)

สถานที่ติดต่อ:
บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด
92/46-47 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 17 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางการติดต่อ: info@bangkoksolutions.com

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

e-mail : pdpc@mdes.go.th

โทร : 02-142-1033lhosting